เมนูหลัก

หน่วยงานภายใน
 ฝ่ายวิชาการ
        แผนกวิชาช่างยนต์

       แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
     
 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
       แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
       แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
       แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
       แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
       แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
       แผนกวิชาเครื่องทำความเย็น
           และปรับอากาศ

       แผนกวิชาช่างเขียนแบบ
           ก่อสร้าง

       แผนกวิชาบริหารธุรกิจและ
           การบัญชี

      
 แผนกวิชาศิลปะประดิษฐ์
      
 แผนกวิชาอาหาร-ขนม
      
 แผนกวิชาช่างเสื้อสตรี
       แผนกวิชาช่างเสื้อผ้า
           อุตสาหกรรม

      
 แผนกวิชาช่างเสริมสวยและ
           ตัดผม

      
 งานพัฒนาหลักสูตร
       งานวัดผลประเมินผล

      
 งานวิทยบริการและห้องสมุด
      
 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
      
 งานสื่อการเรียนการสอน

 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
       านวางแผนและงบประมาณ
       งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
       งานความร่วมมือ
      
 งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม
           และสิ่งประดิษฐ์ 

       งานประกันคุณภาพและ
           มาตรฐานการศึกษา

      
 งานส่งเสริมผลิตผล การค้า
           และประกอบธุรกิจ


 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
        านบริหารงานทั่วไป
      
 งานบุคลากร
      
 งานการเงิน
      
 งานการบัญชี
      
 งานพัสดุ
      
 งานอาคารสถานที่
      
 งานทะเบียน
      
 งานประชาสัมพันธ์

 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
        านกิจกรรมนักเรียน
           นักศึกษา

     
 งานครูที่ปรึกษา
      งานปกครอง
     
 งานแนะแนวอาชีพและการ
          จัดหางาน

      งานสวัสดิการนักเรียน
          นักศึกษา

     
 านโครงการพิเศษและ
           การบริการชุมชน

     

เว็บลิงค์

      งานวิจัย

งานความร่วมมือ

งานวางแผนและงบประมาณ

 

 


BlockLeft-2

 แผนที่การเดินทาง  

     

        

  ประชาสัมพันธ์งานศูนย์บ่มเพาะฯ

       

       
 

       

 

 ประชาสัมพันธ์งานโครงการพิเศษ

       

 

<a href=>> คลิก << เชิญชวนครูและบุคลากรทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถา" title=">> คลิก << เชิญชวนครูและบุคลากรทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถา" width="400" height="266" />
>> คลิก << เชิญชวนครูและบุคลากรทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถา
 
<strong><span style=วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ รับ-ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น." title="วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ รับ-ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น." width="400" height="266" />
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ รับ-ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น.
 
<p>
	<span style=พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ

" width="120" height="90" class="image" title="

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ

" />


วันที่อัพเดต: 8 ก.ค. 2559 เวลา 18:24 น.

<span style=กิจกรรมปณิธานความดี ปีมหามงคล ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)" width="120" height="90" class="image" title="กิจกรรมปณิธานความดี ปีมหามงคล ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)" /> กิจกรรมปณิธานความดี ปีมหามงคล ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it...
วันที่อัพเดต: 8 ก.ค. 2559 เวลา 17:57 น.
พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช<wbr>ีพ(ปวช.) </wbr> พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
วันที่อัพเดต: 8 ก.ค. 2559 เวลา 17:34 น.
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคลอาชีวะขับเคลื่อนกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน" โดยนายพินิจ หาญพาณิชย์<br />
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง โครงการปณิธานความดีปีมหามงคลอาชีวะขับเคลื่อนกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน" โดยนายพินิจ...
วันที่อัพเดต: 8 ก.ค. 2559 เวลา 17:32 น.
งานเทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินสัปดาห์ของขวัญ ผลิตภัณอาชีวะ (Gift Festival 2015) โดย นายชัยพฤกษ์   เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา ในแข่งขันการประกวด R-style Dancin งานเทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินสัปดาห์ของขวัญ ผลิตภัณอาชีวะ (Gift Festival 2015) โดย...
วันที่อัพเดต: 8 ก.ค. 2559 เวลา 17:31 น.
พิธีถวายพระพรเทิดไท้องค์ราชัน เมื่อที่ 4 ธ.ค. 57 พิธีถวายพระพรเทิดไท้องค์ราชัน เมื่อที่ 4 ธ.ค. 57
วันที่อัพเดต: 8 ก.ค. 2559 เวลา 17:31 น.
ประชุมสัมมนาขยายเครือข่ายความร่วมมือ พิธีลงนาม ความร่วมมือ เชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่น ประชุมสัมมนาขยายเครือข่ายความร่วมมือ พิธีลงนาม ความร่วมมือ เชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่น
วันที่อัพเดต: 15 ส.ค. 2557 เวลา 19:34 น.
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ(ปวช.) พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ(ปวช.)
วันที่อัพเดต: 15 ส.ค. 2557 เวลา 19:25 น.
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ(ปวช.)หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ(ปวช.)หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่อัพเดต: 15 ส.ค. 2557 เวลา 19:22 น.
>>>ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว<<<
วันที่อัพเดต: 5 ก.ย. 2559 เวลา 14:20 น.
>>>แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผลงานดีเด่น reward.svc.ac.th <<<
วันที่อัพเดต: 31 ส.ค. 2559 เวลา 20:12 น.
>>>ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ กติกา และหลักเกณฑ์การให้คะแนน 2559<<<
วันที่อัพเดต: 30 ส.ค. 2559 เวลา 18:05 น.
>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอน <<<
วันที่อัพเดต: 29 ส.ค. 2559 เวลา 17:04 น.
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง (ครู) สาขางานไฟฟ้ากำลัง และภาษาอังกฤษ
วันที่อัพเดต: 24 ส.ค. 2559 เวลา 14:41 น.
>> คลิก << เชิญชวนครูและบุคลากรทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถา
วันที่อัพเดต: 23 ส.ค. 2559 เวลา 19:39 น.
รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่อัพเดต: 10 ส.ค. 2559 เวลา 19:54 น.
>>>ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป <<<
วันที่อัพเดต: 9 ส.ค. 2559 เวลา 13:49 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (วัดผลและประเมินผล)
วันที่อัพเดต: 4 ส.ค. 2559 เวลา 12:17 น.
เปิดอบรมฟรี!! โครงการฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา
วันที่อัพเดต: 4 ส.ค. 2559 เวลา 10:53 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานวัดผลประเมินผล)
วันที่อัพเดต: 4 ส.ค. 2559 เวลา 10:54 น.
>>> ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน สาขางานเชื่อมโลหะ) <<<
วันที่อัพเดต: 2 ส.ค. 2559 เวลา 14:34 น.
>>> ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผล <<<
วันที่อัพเดต: 28 ก.ค. 2559 เวลา 11:08 น.
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ รับ-ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น.
วันที่อัพเดต: 14 ก.ค. 2559 เวลา 16:14 น.
ข้อมูลสถานประกอบการที่ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
วันที่อัพเดต: 13 ก.ค. 2559 เวลา 19:54 น.
>>>ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ<<<
วันที่อัพเดต: 8 ก.ค. 2559 เวลา 18:55 น.
>>> ประกาศ แจ้งผลการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งในกลุ่มบริหารทั่วไป (ครู) <<<
วันที่อัพเดต: 8 ก.ค. 2559 เวลา 18:34 น.
>>>ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)<<<
วันที่อัพเดต: 8 ก.ค. 2559 เวลา 18:34 น.
>>>ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)<<<
วันที่อัพเดต: 8 ก.ค. 2559 เวลา 18:35 น.
>>>รับสมัครอบรมอาชีพ วันอาทิตย์<<<
วันที่อัพเดต: 8 ก.ค. 2559 เวลา 18:35 น.
>>>ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว<<<
วันที่อัพเดต: 5 ก.ย. 2559 เวลา 14:20 น.
>>>แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผลงานดีเด่น reward.svc.ac.th <<<
วันที่อัพเดต: 31 ส.ค. 2559 เวลา 20:12 น.
>>>ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ กติกา และหลักเกณฑ์การให้คะแนน 2559<<<
วันที่อัพเดต: 30 ส.ค. 2559 เวลา 18:05 น.
>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอน <<<
วันที่อัพเดต: 29 ส.ค. 2559 เวลา 17:04 น.
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง (ครู) สาขางานไฟฟ้ากำลัง และภาษาอังกฤษ
วันที่อัพเดต: 24 ส.ค. 2559 เวลา 14:41 น.
รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่อัพเดต: 10 ส.ค. 2559 เวลา 19:54 น.
>>>ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป <<<
วันที่อัพเดต: 9 ส.ค. 2559 เวลา 13:49 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (วัดผลและประเมินผล)
วันที่อัพเดต: 4 ส.ค. 2559 เวลา 12:17 น.
เปิดอบรมฟรี!! โครงการฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา
วันที่อัพเดต: 4 ส.ค. 2559 เวลา 10:53 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานวัดผลประเมินผล)
วันที่อัพเดต: 4 ส.ค. 2559 เวลา 10:54 น.
โครงการของนักเรียน นักศึกษา ปี 2557
วันที่อัพเดต: 8 ก.ค. 2559 เวลา 17:37 น.
ประกาศแจ้งนักเรียนระดับปวช.1 ปีการศึกษา 2558
วันที่อัพเดต: 8 ก.ค. 2559 เวลา 17:35 น.

Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา