วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

วิชา งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร และงานติดตั้งและซ่อมบำรุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

วิชา งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร และงานติดตั้งและซ่อมบำรุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
จำนวน 75/75 ชั่วโมง ค่าสมัคร 320 บาท
แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
เปิดสอน ระบบปกติ วันจันทร์ – ศุกร์

คำอธิบายรายวิชา

งานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า การใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องวัดไฟฟ้า ชนิดของสายไฟฟ้า การต่อสายไฟฟ้า การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้าด้วยวิธีต่าง ๆการอ่านแบบและประมาณการค่าติดตั้งไฟฟ้า

งานติดตั้งและซ่อมบำรุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานไฟฟ้าเบื้องต้น มาตรฐานการติดตั้ง เครื่องวัดไฟฟ้า วงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า การคำนวณหาขนาดของสายไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันและควบคุม การตรวจซ่อมบำรุงรักษาการประมาณการค่าติดตั้งและซ่อมบำรุง

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน