วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม 2566

หลักฐานการรับสมัครนักเรียน
1.ใบสมัคร ที่กรอกข้อความสมบูรณ์
2.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 3 รูป
3.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน เช่น รบ.1, ปพ.1
4.สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร
5.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร
6.สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่นใบเปลี่ยนชื่อสกุล

✨️สอบสัมภาษณ์ นักเรียนและผู้ปกครอง 26 มีนาคม 2566
✨️ประกาศผลการคัดเลือก 30 มีนาคม 2566

📌📌ติดต่อเราได้ที่
Website : www.spkpoly.ac.th
Facebook : วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
Youtube Channel : SPKPOLY
Tel. 02-395-3935 ต่อ 330 งานทะเบียน