วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
กิจกรรมของวิทยาลัย

ร่วมหารือการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพกับโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)

นายกมล เรียงไธสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ นางสาวกลิ่นประทุม แสงสุระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) ในการร่วมหารือการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ