ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


นายกรีพล ศิริบุญสุข
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ

นายกรีพล ศิริบุญสุข
หัวหน้างานวางแผนฯ

นางสาวสุรีพร เจนพิทยา
ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนฯ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสุทธภา เจริญสุข
หัวหน้างานวิจัยฯ

นางสาวชนาภา โตภู่
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยฯ

งานความร่วมมือ

นางสาวอรยา ศรีสวัสดิ์
หัวหน้างานความร่วมมือ

นายกรีพล ศิริบุญสุข
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

นายกัลญศักภิ์ นรินยา
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

นางกาญจนา ปันจันทึก
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

นายระพีพัฒน์ ศรีทะ
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

นางพรทิพย์ ชลกาญจน์
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

นางสาววิชชญาภาณ์ ศรีพรม
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

นายอภินันท์ เนาไธสง
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


นางสาวชนาภา โตภู่
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นางณัฐธิดา ปานม่วง
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปทุมมา เพ็งวิชัย
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปทุมมา เพ็งวิชัย
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

นายศักดิ์ ศศิกุลกมล
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

นางณัฐธิดา ปานม่วง
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ