วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


นายกรีพล ศิริบุญสุข
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวสุรีพร เจนพิทยา
หัวหน้างานวางแผนฯ

นายกรีพล ศิริบุญสุข
ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนฯ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ว่าที่ ร.ต. นันทพงศ์ พุทธสอน
หัวหน้างานวิจัยฯ


งานความร่วมมือ

นางสากุมาริกา เมนะคงคา
หัวหน้างานความร่วมมือ

นายกรีพล ศิริบุญสุข
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

นายกัลญศักภิ์ นรินยา
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

นางกาญจนา ปันจันทึก
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

นายระพีพัฒน์ ศรีทะ
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

นางพรทิพย์ ชลกาญจน์
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายวรพล ลือเลิศสกุลชัย
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ

ว่าที่ ร.ต. นันทพงศ์ พุทธสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นางณัฐธิดา ปานม่วง
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายกรีพล ศิริบุญสุข
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

นางณัฐธิดา ปานม่วง
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ