วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
อัตรากำลังสถานะจำนวน(คน)
ข้าราชการ16คน
ผู้บริหาร3คน
ข้าราชการครู13คน
ลูกจ้างประจำ5คน
ทำหน้าที่สอน1คน
ทั่วไป/สนับสนุน4คน
พนักงานราชการ11คน
ทำหน้าที่สอน7คน
ทั่วไป/สนับสนุน4คน
ลูกจ้างชั่วคราว22คน
ทำหน้าที่สอน8คน
ทั่วไป/สนับสนุน14คน
รวมทั้งสิ้น54คน

ข้อมูลผู้บริหาร
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง/หน้าที่วุฒิการศึกษา (ป.เอก/โท/ตรี)ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1นายกมล เรียงไธสงผู้อำนวยการปริญญาเอกนิเทศฝ่ายบริหาร
2นายสถาพร โฉมศิริรองผู้อำนวยการปริญญาโทนิเทศฝ่ายบริหาร
3นางสาวนิตยา ศรีแก้วรองผู้อำนวยการปริญญาโทนิเทศฝ่ายบริหาร
ข้อมูลครู
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง/หน้าที่วุฒิการศึกษา (ป.เอก/โท/ตรี)ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ข้าราชการครู
1นายกรีพล ศิริบุญสุขครูปริญญาตรีช่างกลโรงงานงานประกันคุณภาพฯ
2นางสุทธภา เจริญสุขครูปริญญาตรีช่างกลโรงงานงานวิจัย นวัตกรรมฯ
3นายมงคล ชลกาญจน์ครูปริญญาตรีช่างเชื่อมโลหะงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
4นายวรพล ลือเลิศสกุลชัยครูปริญญาตรีช่างไฟฟ้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5นายวรวุฒิ มกรเสนครูปริญญาตรีช่างไฟฟ้างานอาคารสถานที่
6นายภูริชภูมิ สิงห์ด้วงครูปริญญาตรีศิลปประดิษฐ์งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
7นางสาวจุรีรัตน์ วิเศษศรีครูปริญญาตรีศิลปประดิษฐ์งานบริหารทั่วไป
8นายดนุพล ปามุทาครูงานบุคลากร
9นางสาวกุมาริกา เมนะคงคาครูเทคโนโลยีความงามงานความร่วมมือ
10นายศักราช พรหมปัญญาครูอิเล็กทรอนิกส์งานวิจัย นวัตกรรมฯ
11นางสาววราภรณ์ คงเพชรครูศิลปการดนตรีงานทะเบียน
12นายพงศกร ภูมิสิทธิ์ครูงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
13นายวัชรากร ทองอินทร์ครู
ลูกจ้างประจำครู
14นายกัลญศักภิ์ นรินยาครูปริญญาโทช่างซ่อมตัวถังรถยนต์งานบุคลากร/งานพัสดุ (สาขาบางพลี)
พนักงานราชการครู
15นางกาญจนา ปันจันทึกครูปริญญาตรีช่างเสริมสวยและตัดผมงานความร่วมมือ
16นายปฏิพัทธ์ วัชรวงค์ทิพย์ครูปริญญาตรีช่างกลโรงงานงานวัดผลและประเมินผล
17นางณัฐธิดา ปานม่วงครูปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจงานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
18นายระพีพัฒน์ ศรีทะครูปริญญาตรีช่างเสริมสวยและตัดผมงานปกครอง
19นางสาวสุรีพร เจนพิทยาครูปริญญาตรีอาหารและโภชนาการงานวางแผนและงบประมาณ
20นายสุธน กิมิพันธ์ครูปริญญาตรีช่างอิเล็กทรอนิกส์งานสื่อการเรียนการสอน
21นางพรทิพย์ ชลกาญจน์ครูปริญญาตรีการจัดการทั่วไปงานกิจกรรมนักเรียนฯ
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)
22นายอำนวย เมืองเกลี้ยงครูปริญญาโทช่างยนต์งานทะเบียน
23นายศิริพันธ์ พุทธชาดครูปริญญาตรีช่างยนต์งานกิจกรรม
24นางวิสาข์ สุขอิ่มเจริญครูปริญญาตรีอาหารและโภชนาการงานโครงการพิเศษฯ และงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
25นายทิชชา วิริยะธรรมครูปริญญาตรีช่างเชื่อมโลหะงานปกครอง
26นางสาวกนกพร น้อยทรงครูปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจงานครูที่ปรึกษา
27นางสาวพิมพ์ณดา ถิรเสถียรธานีกุลครูปริญญาตรีแผนกสามัญสัมพันธ์งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
28นางสาวนุชจิรา รัตนวิเชียรครูปริญญาตรีแผนกสามัญสัมพันธ์งานอาชีวศึกษาทวิภาคี
29นางสาวพรนิภา จอมเกาะครูปริญญาตรีแผนกสามัญสัมพันธ์งานทะเบียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง/หน้าที่วุฒิการศึกษา (ป.เอก/โท/ตรี)ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ลูกจ้างประจำ
1นางชวนชม รุ่งเรืองเจ้าหน้าที่ปริญญาตรีงานบัญชี
2นายกิตติกร ธีระปัญญาพงศ์พนักงานขับรถปวช.งานพัสดุ
3นายไพทูล กันทรัพย์พนักงานขับรถประถม 6งานพัสดุ
4นายภาคภูมินักการภารโรงประถม 6งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ
5ว่าที่ ร.ต. นันทพงศ์ พุทธสอนเจ้าหน้าที่ปริญญาตรีงานบริหารงานทั่วไป
6นางสาวขนิษฐา เรืองเดชเจ้าหน้าที่ปริญญาตรีงานการเงิน
7นางสาวรุ่งนภา ยิ่งสูงเจ้าหน้าที่ปริญญาตรีงานพัสดุ
8นางสาวชนาภา โตภู่เจ้าหน้าที่ปริญญาตรีCVM
ลูกจ้างชั่วคราว
9นางอภิชญา จูมเกตุเจ้าหน้าที่ปวส.งานทะเบียน
10นางวาสนา ภักดีรัตนมิตรเจ้าหน้าที่ปวส.งานการเงิน
11นางวาสนา พิศวงเจ้าหน้าที่ปวส.งานพัสดุ
12นางสาววันเพ็ญ มีสว่างเจ้าหน้าที่ปริญญาตรีงานบุคลากร
13นางสาวอังศุชวาลย์ งามขำเจ้าหน้าที่ปริญญาตรีงานอาคารสถานที่ และงานสื่อการเรียนการสอน
14นางสาวปรารถนา เอกอำพันธ์เจ้าหน้าที่ปวส.งานบริหารงานทั่วไป
15นางสาวสมฤดี บุญประคองเจ้าหน้าที่ปวส.งานครูที่ปรึกษา และงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
16นายทองใบ ขุนทองนักการภารโรงประถม 6งานอาคารสถานที่
17นางลำพึง กันทรัพย์นักการภารโรง (สาขาบางพลี)ประถม 6งานอาคารสถานที่ (สาขาบางพลี)
18นางอนุ ริมแจ้งนักการภารโรงประถม 6งานอาคารสถานที่
19นางกาญจนา อำนวยพิทักษ์นักการภารโรงมัธยมศึกษางานอาคารสถานที่
20นายขิน แบ่งเพชรนักการภารโรงประถม 4งานอาคารสถานที่
21นายชัชวาลย์ อยู่เย็นพนักงานขับรถมัธยมศึกษางานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์)
22นายปัญญา อาดัมพนักงานขับรถประถม 6งานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์)