ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
อัตรากำลังสถานะจำนวน(คน)
ข้าราชการ15คน
ผู้บริหาร2คน
ข้าราชการครู13คน
ลูกจ้างประจำ5คน
ทำหน้าที่สอน1คน
ทั่วไป/สนับสนุน4คน
พนักงานราชการ11คน
ทำหน้าที่สอน8คน
ทั่วไป/สนับสนุน3คน
ลูกจ้างชั่วคราว30คน
ทำหน้าที่สอน12คน
ทั่วไป/สนับสนุน18คน
รวมทั้งสิ้น62คน

ข้อมูลผู้บริหาร
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง/หน้าที่วุฒิการศึกษา (ป.เอก/โท/ตรี)ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1นายสถาพร โฉมศิริรองผู้อำนวยการปริญญาโทนิเทศฝ่ายบริหาร
2นางสาวนิตยา ศรีแก้วรองผู้อำนวยการปริญญาโทนิเทศฝ่ายบริหาร
ข้อมูลครู
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง/หน้าที่วุฒิการศึกษา (ป.เอก/โท/ตรี)ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ข้าราชการครู
1นายอำนวย เมืองเกลี้ยงครูปริญญาโทช่างยนต์งานทะเบียน
2นายกรีพล ศิริบุญสุขครูปริญญาตรีช่างกลโรงงานงานวางแผนและงบประมาณ
3นางสุทธภา เจริญสุขครูปริญญาตรีช่างกลโรงงานงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
4นายมงคล ชลกาญจน์ครูปริญญาตรีช่างเชื่อมโลหะงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
5ครูปริญญาตรีช่างไฟฟ้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6นายวรวุฒิ มกรเสนครูปริญญาตรีช่างไฟฟ้างานอาคารสถานที่
7นายศักดิ์ ศศิกุลกมลครูปริญญาโทช่างอิเล็กทรอนิกส์งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
8นายอภิชาต พุ่มประทีปครูปริญญาตรีช่างอิเล็กทรอนิกส์งานปกครอง
9นางสาวบุผา กองกลิ่นครูปริญญาตรีสามัญสัมพันธ์ (วิทยาศาสตร์)งานบริหารทั่วไป
10นางสาวรัชเกล้า สินเทียนครูปริญญาตรีช่างเสื้อสตรีงานบุคลากร
11นางภิญญดา ศิรดานิฏฐาครูปริญญาโทช่างเสื้อผ้าอุตสาหกรรมหัวหน้าแผนกวิชาช่างเสื้อผ้าอุตสาหกรรม
12นายภูริชภูมิ สิงห์ด้วงครูปริญญาตรีศิลปประดิษฐ์งานสวัสดิการนักเรียน
13นางสาวจุรีรัตน์ วิเศษศรีครูปริญญาตรีศิลปประดิษฐ์งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ลูกจ้างประจำครู
14นายกัลญศักภิ์ นรินยาครูปริญญาโทช่างซ่อมตัวถังรถยนต์งานบุคลากร/งานพัสดุ (สาขาบางพลี)
พนักงานราชการครู
15นางทักษิณา เมืองเกลี้ยงครูปริญญาตรีช่างเสริมสวยและตัดผมงานการบัญชี
16นางกาญจนา ปันจันทึกครูปริญญาตรีช่างเสริมสวยและตัดผมงานความร่วมมือ
17นายศุภเดช เมืองเงินครูปริญญาตรีช่างยนต์งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
18นายปฏิพัทธ์ วัชรวงค์ทิพย์ครูปริญญาตรีช่างกลโรงงานงานวัดผลและประเมินผล
19นางณัฐธิดา ปานม่วงครูปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจงานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
20นายระพีพัฒน์ ศรีทะครูปริญญาตรีช่างเสริมสวยและตัดผมงานปกครอง
21ว่าที่ร้อยตรี หญิงปทุมมา เพ็งวิชัยครูปริญญาตรีช่างอิเล็กทรอนิกส์งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
22นางสาวสุรีพร เจนพิทยาครูปริญญาตรีอาหารและโภชนาการงานวางแผนและงบประมาณ
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)
23นายศิริพันธ์ พุทธชาดครูปริญญาตรีช่างยนต์งานกิจกรรม
24นางพรทิพย์ ชลกาญจน์ครูปริญญาตรีการจัดการทั่วไปงานประชาสัมพันธ์
25นายอภินันท์ เนาไธสงครูปริญญาตรีช่างตัวถังและสีรถยนต์งานกิจกรรม (สาขาบางพลี)
26นางวิสาข์ สุขอิ่มเจริญครูปริญญาตรีอาหารและโภชนาการงานโครงการพิเศษฯ และงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
27นายทิชชา วิริยะธรรมครูปริญญาตรีช่างเชื่อมโลหะงานปกครอง
28นายสุธน กิมิพันธ์ครูปริญญาตรีช่างอิเล็กทรอนิกส์งานสื่อการเรียนการสอน
29นางสาววิชชญาภาณ์ ศรีพรมครูปริญญาตรีช่างเสริมสวยและตัดผมงานบุคลากรและงานบริหารทั่วไป (สาขาบางพลี)
30นางสาวอรยา ศรีสวัสดิ์ครูปริญญาตรีช่างไฟฟ้างานความร่วมมือ และงานบุคลากร
31นางสาวกนกพร น้อยทรงครูปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจงานครูที่ปรึกษา
32นางสาวชนาภา โตภู่ ครูปริญญาตรีแผนกสามัญสัมพันธ์งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
และงานวิจันพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
33นางสาวนุชจิรา รัตนวิเชียรครูปริญญาตรีแผนกสามัญสัมพันธ์งานวัดผลและประเมินผล
และงานอาชีวศึกษาทวิภาคี
34นางสาวพรนิภา จอมเกาะครูปริญญาตรีแผนกสามัญสัมพันธ์งานพัสดุ
และงานวิทยบริการและห้องสมุด
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง/หน้าที่วุฒิการศึกษา (ป.เอก/โท/ตรี)ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ลูกจ้างประจำ
1นางชวนชม รุ่งเรืองเจ้าหน้าที่ปริญญาตรีงานบัญชี
2นายกิตติกร ธีระปัญญาพงศ์พนักงานขับรถปวช.งานพัสดุ
3นายไพทูล กันทรัพย์พนักงานขับรถประถม 6งานพัสดุ
4นายภาคภูมินักการภารโรงประถม 6งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ
5ว่าที่ ร.ต. นันทพงศ์ พุทธสอนเจ้าหน้าที่ปริญญาตรีงานบริหารงานทั่วไป
6นางสาวขนิษฐา เรืองเดชเจ้าหน้าที่ปริญญาตรีงานการเงิน
7นางสาวรุ่งนภา ยิ่งสูงเจ้าหน้าที่ปริญญาตรีงานพัสดุ
ลูกจ้างชั่วคราว
8นางอภิชญา จูมเกตุเจ้าหน้าที่ปวส.งานทะเบียน
9นางวาสนา ภักดีรัตนมิตรเจ้าหน้าที่ปวส.งานการเงิน
10นางวาสนา พิศวงเจ้าหน้าที่ปวส.งานพัสดุ
11นางสาววันเพ็ญ มีสว่างเจ้าหน้าที่ปริญญาตรีงานบุคลากร
12นางสาวอรษา บุญมั่นณิชชาเจ้าหน้าที่ปริญญาตรีงานทะเบียน
13นางสาวอังศุชวาลย์ งามขำเจ้าหน้าที่ปริญญาตรีงานอาคารสถานที่ และงานสื่อการเรียนการสอน
14นางสาวปรารถนา เอกอำพันธ์เจ้าหน้าที่ปวส.งานบริหารงานทั่วไป
15นางสาวชนม์นิภา ปัญญาทองเจ้าหน้าที่ปวส.งานแนะแนวฯ และงานโครงการพิเศษ
16นางสาวสมฤดี บุญประคองเจ้าหน้าที่ปวส.งานครูที่ปรึกษา และงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
17นางสาวปุณชิดา ลิ้มรัตนศิลป์เจ้าหน้าที่ปวส.งานปกครอง และงานสวัสดิการนักเรียนักศึกษา
18นางลำพึง กันทรัพย์นักการภารโรง (สาขาบางพลี)ประถม 6งานอาคารสถานที่ (สาขาบางพลี)
19นางอนุ ริมแจ้งนักการภารโรงประถม 6งานอาคารสถานที่
20นางกาญจนา อำนวยพิทักษ์นักการภารโรงมัธยมศึกษางานอาคารสถานที่
21นายขิน แบ่งเพชรนักการภารโรงประถม 4งานอาคารสถานที่
22นายชัชวาลย์ อยู่เย็นพนักงานขับรถมัธยมศึกษางานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์)
23นายปัญญา อาดัมพนักงานขับรถประถม 6งานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์)