วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

วิชา งานโปรแกรมสำเร็จรูปด้านกราฟิกแบบเวคเตอร์

วิชา งานโปรแกรมสำเร็จรูปด้านกราฟิกแบบเวคเตอร์
จำนวน 75 ชั่วโมง ค่าสมัคร 380 บาท
ครูผู้สอน ครูณัฐธิดา ปานม่วง
แผนกวิชา คอมพิวเตอร์
เปิดสอน วันจันทร์ – ศุกร์ รอบเช้า และรอบบ่าย

รายการสอน
ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับหลักวาดภาพกราฟิกแบบเวคเตอร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวาดกราฟิกแบบเวคเตอร์ และการประกอบธุรกิจ