วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

สถานที่ตั้ง

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งอยู่เลขที่ 274 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270 โทรศัพท์ สาขาปากน้ำ 02-395-3935 สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี 02-315-1288 โทรสาร. 02-3954055 E-mail [email protected] Website www.spkpoly.ac.th

ประวัติของสถานศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2520  โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสารพัดช่างสมุทรปราการ” ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุ พื้นที่รวม 4 ไร่ 46 ตารางวา  เปิดทำการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นครั้งแรกในปีการศึกษา 2522 จนถึงปัจจุบัน ดังนี้

วัน/เดือน/ปีการดำเนินการ
1 ตุลาคม 2520กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้ง โรงเรียนสารพัดช่างสมุทรปราการ สังกัด/กอง/โรงเรียน/กรม อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีอาคารเรียนเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น 1 หลัง ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2498
23 พฤษภาคม 2522ปรับปรุงอาคารสถานที่และเตรียมจัดการเรียนการสอน มีอาจารย์ใหญ่ และครู รวม 9 คน โดยยังไม่มีนักการภารโรง
16 กรกฎาคม 2522เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นแรก 5 แผนกวิชา คือ ช่างยนต์,ช่างไฟฟ้า,ช่างตัดเสื้อ,ช่างเสริมสวย และพิมพ์ดีด มีนักศึกษาทั้งหมด 217 คน
ปี พ.ศ. 2522ก่อสร้าง อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น (อาคาร 1 สุพรรณิการ์) พื้นที่ใช้สอย รวม 3,450 ตารางเมตร
ปี พ.ศ. 2524ก่อสร้าง อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น (อาคาร 2 ราชาวดี) พื้นที่ใช้สอย รวม 2,220 ตารางเมตร
1 ตุลาคม 2528กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้ง โรงเรียนสารพัดช่างสมุทรปราการ สาขาราชประชาสมาสัย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จัดการเรียนการสอน ในอาคารฝึกงานของโรงเรียนราชประชาสมาสัย ต่อมาได้โอนไปจัดการศึกษาที่วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ในปีการศึกษา 2542
ปี พ.ศ. 2529ก่อสร้าง อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น (อาคาร 3 รสสุคนธ์) พื้นที่ใช้สอย รวม 1,920 ตารางเมตร
1 พฤษภาคม 2530กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้ง โรงเรียนสารพัดช่างสมุทรปราการ สาขาชุมชนใหม่บางพลี ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
ปีการศึกษา 2532ได้รับการคัดเลือกเป็น “สถานศึกษาดีเด่น” ของกรมอาชีวศึกษา
7 มิถุนายน 2534เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ”
ปีการศึกษา 2535ได้รับการคัดเลือกเป็น “สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน”ของกระทรวงศึกษาธิการ
1 กรกฎาคม 2543ก่อสร้าง อาคารเรียนและปฏิบัติการ 5 ชั้น (อาคาร 4 นนทรี) พื้นที่ใช้สอย รวม 2,415 ตารางเมตร
30 ตุลาคม 2543ได้รับเกียรติบัตร ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษา จากกรมอาชีวศึกษา
27 กันยายน 2553ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ปีการศึกษา 2553ได้รับเกียรติบัตร ผ่านการติดตามประเมินการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน จากกระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2554ผ่านการประเมินรอบสามจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ปีการศึกษา 2560ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ

ปรัชญา

ความรู้ดี มีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม  

อัตลักษณ์

ความมีวินัย ความพอเพียง จิตอาสา

เอกลักษณ์

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สถาบันแห่งการสร้างภูมิปัญญาด้านวิชาชีพที่หลากหลาย มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ

ได้แก่ ความรู้ ทักษะฝีมือและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของสังคม และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ สร้างภูมิปัญญาด้านวิชาชีพที่หลากหลาย มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน และผู้เข้ารับการอบรมให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสังคม และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

พันธกิจ

1. พัฒนาวิทยาลัยฯให้เป็นองค์กรที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับของสังคม

2. ยกระดับผู้เรียนและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีสมรรถนะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ และองค์กรอื่นๆ

เป้าประสงค์

ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสังคม สามารถสร้างความสำเร็จในชีวิตได้และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ยุทธศาตร์

1. พัฒนาภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

2. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

3. พัฒนาระบบบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี

4. พัฒนาผู้เรียนและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีสมรรถนะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

5. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม การจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

6. ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการและองค์กรอื่นๆในการจัดการอาชีวศึกษา

7. ประชาสัมพันธ์การจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยฯให้แก่ประชาชน ชุมชม และสังคมอย่างต่อเนื่อง

ยุทธ

1. พัฒนาวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย

1.1 การใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอต่อจำนวนผู้เรียน

1.2 สนับสนุนให้วิทยาลัยฯ มีการเรียนการสอนผ่านออนไลน์

1.3 พัฒนาวิทยาลัยฯ เพื่อรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

2. ยกระดับผู้เรียนและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีสมรรถนะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

2.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

2.2 ยกระดับผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล

2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานคุณภาพโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล

2.4 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพอื่น

3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับองค์กร หรือหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

3.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา

3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของนักเรียน นักศึกษา