วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
กิจกรรมของวิทยาลัย

ภาพกิจกรรมการทำบุญตักบาตรและบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย

ภาพกิจกรรมการทำบุญตักบาตรและบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ และกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประเพณีวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ 1 ตุลาคม พ.ศ.2566 ณ ลานธรรมะและลานอเนกประสงค์ อาคาร 3 (รสสุคนธ์) #วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ