วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
กิจกรรมของวิทยาลัย

ภาพกิจกรรมวันนวมินทรมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2566

นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมวันนวมินทรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๖  ณ  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ