วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ผู้บริหาร

นางฐิรนันท์ มณีรัตน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
นายสถาพร โฉมศิริ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
จ่าสิบตรีธีรพงศ์ หอมชื่น
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายกรีพล ศิริบุญสุข
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายมงคล ชลกาญจน์
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา