วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ผู้บริหาร

ดร.กมล เรียงไธสง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
นายสถาพร โฉมศิริ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสาวนิตยา ศรีแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
นายกรีพล ศิริบุญสุข
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายสถาพร โฉมศิริ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ