วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ข้อมูลจังหวัดสมุทรปราการ

เว็บไซต์จังหวัดสมุทรปราการ http://www.samutprakan.go.th/newweb/

       จังหวัดสมุทรปราการ  หรือเรียกโดยทั่วไปว่า  ” เมืองปากน้ำ ”  เป็นเมืองหน้าด่านทางทะเล ที่สำคัญในอดีต  หมายถึง กำแพงชายทะเลหรือกำแพงริมทะเล  สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  ในสมัยของพระเจ้าทรงธรรม  เดิมตั้งอยู่ใกล้คลองปลากดทางฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น   พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงโปรดเกล้าฯ   ให้สร้างเมืองสมุทรปราการเป็นเมืองใหม่ที่บริเวณบางเจ้าพระยา  คือ  ตำบลปากน้ำในปัจจุบัน  อยู่ระหว่างคลองปากน้ำ กับคลองมหาวงศ์  อันเนื่องจากทรงเล็งเห็นว่าที่ตั้งเมืองสมุทรปราการ  ยังไม่มั่นคงพอที่จะตั้งรับต่อสู้กับข้าศึกได้  และได้ทำพิธีฝังหลักเมือง เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 4 ขึ้น 7 ค่ำ พ.ศ.2365 บริเวณที่ฝังหลักเมืองชาวบ้านเรียกว่า “ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง”  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่ง ของชาวสมุทรปราการมาจนถึงปัจจุบันนี้  ต่อมาในปี พ.ศ. 2475  จังหวัดพระประแดงถูกยุบ และให้มารวมขึ้นอยู่กับจังหวัดสมุทรปราการ  ดังนั้นจังหวัดพระประแดง จึงคงสภาพเป็นเพียงอำเภอพระประแดง  ที่ตั้งอยู่ใกล้ปากกแม่น้ำเจ้าพระยา  ต่อมาในปี พ.ศ.2485  จังหวัดสมุทรปราการ ถูกยุบไปรวมกับจังหวัดพระนคร  จนถึงปี พ.ศ.2489  รัฐบาลได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการขึ้นมาใหม่อีกครั้ง   และดำรงฐานะเป็นจังหวัดสมุทรปราการมาจนถึงทุกวันนี้  จังหวัดสมุทรปราการ  เป็นจังหวัดที่มีป้อมปราการมากมาย  ที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานของข้าศึกตั้งอยู่ทั้งสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาดังต่อไปนี้  คือ
1. ป้อมประโคนชัย
2. ป้อมนารายณ์ปราบศึก
3. ป้อมปราการ
4. ป้อมกายสิทธิ์
5. ป้อมผีเสื้อสมุทร
6. ป้อมตรีเพชร
7. ป้อมคงกระพัน
8. ป้อมเสือซ่อนเล็บ
9. ป้อมพระจุลจอมเกล้า
             ปัจจุบันนี้ป้อมปราการในจังหวัดสมุทรปราการเหลืออยู่เพียง  2 ป้อม เท่านั้น คือ ป้อมผีเสื้อสมุทร  และป้อมพระจุลจอมเกล้า

              จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยอยู่ตอนปลายสุดของแม่น้ำเจ้าพระยาและเหนืออ่าวไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 – 14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 – 101 องศาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 1,004.092 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 627,557.50 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
               – ทิศเหนือ ติดต่อกับ กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 55.00 กิโลเมตร
               – ทิศใต้ ติดต่อกับ อ่าวไทย ระยะทาง 47.20 กิโลเมตร
               – ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 42.60 กิโลเมตร
               – ทิศตะวันตก ติดต่อกับ กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 34.20 กิโลเมตร

แหล่งอ้างอิง http://www.samutprakan.go.th/Title/hist.html