วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ


นายมงคล ชลกาญจน์
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางพรทิพย์ ชลกาญจน์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายมงคล ชลกาญจน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายทิชชา วิริยะธรรม
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายปฏิพัทธ์ วัชรวงศ์ทิพย์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษ

ว่าที่ ร.ต.นันทพงษ์ พุทธสอน
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางณัฐธิดา ปานม่วง
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายสุธน กิมิพันธ์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายวรวุฒิ มกรเสน
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาววิสาข์ สุขอิ่มเจริญ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวกนกพร น้อยทรง
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวสมฤดี บุญประคอง
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

นายทิชชา วิริยะธรรม
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสาวสมฤดี บุญประคอง
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช. และปวส. ทุกคน
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

นายระพีพัฒน์ ศรีษะ
หัวหน้างานปกครอง

นายทิชชา วิริยะธรรม
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายปฏิพัทธ์ วัชรวงศ์ทิพย์
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นางณัฐธิดา ปานม่วง
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นายสุธน กิมิพันธ์
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นางพรทิพย์ ชลกาญจน์
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นายกิตติกร ธีระปัญญาพงศ์
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นายปัญญา อาดัม
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นายชัชวาลย์ อยู่เย็น
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นางสาวสมฤดี บุญประคอง
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายพงศกร ภูมิสิทธิ์
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางพรทิพย์ ชลกาญจน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นายดนุพล ปามุทา
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวสมฤดี บุญประคอง
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายสุธน กิมิพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายระพีพัฒน์ ศรีทะ
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายมงคล ชลกาญจน์
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายกรีพล ศิริบุญสุข
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายวรวุฒิ มกรเสน
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นางสาววิสาข์ สุขอิ่มเจริญ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นางณัฐธิดา ปานม่วง
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายปฏิพัทธ์ วัชรวงค์ทิพย์
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน