ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ


นางสาวนิตยา ศรีแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายมงคล ชลกาญจน์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายศุภเดช เมืองเงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายทิชชา วิริยะธรรม
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางพรทิพย์ ชลกาญจน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายปฏิพัทธ์ วัชรวงศ์ทิพย์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษ

ว่าที่ ร.ต.นันทพงษ์ พุทธสอน
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางณัฐธิดา ปานม่วง
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายสุธน กิมิพันธ์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายวรวุฒิ มกรเสน
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาววิสาข์ สุขอิ่มเจริญ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวกนกพร น้อยทรง
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวสมฤดี บุญประคอง
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

นายทิชชา วิริยะธรรม
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

ว่าที่ ร.ต. นันทพงษ์ พุทธสอน
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช. และปวส. ทุกคน
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

นายระพีพัฒน์ ศรีษะ
หัวหน้างานปกครอง

นายทิชชา วิริยะธรรม
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

ว่าที่ ร.ต. หญิงปทุมมา เพ็งวิชัย
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นายปฏิพัทธ์ วัชรวงศ์ทิพย์
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นายสุธน กิมิพันธ์
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นางณัฐธิดา ปานม่วง
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นายศุภเดช เมืองเงิน
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นางพรทิพย์ ชลกาญจน์
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นายกิตติกร ธีระปัญญาพงศ์
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นายปัญญา อาดัม
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นายชัชวาลย์ อยู่เย็น
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นางสาวสมฤดี บุญประคอง
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายศุภเดช เมืองเงิน
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางพรทิพย์ ชลกาญจน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

ว่าที่ ร.ต. นันทพงษ์ พุทธสอน
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นายภูริชภูมิ สิงห์ด้วง
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวสมฤดี บุญประคอง
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายอภิชาต พุ่มประทีป
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายระพีพัฒน์ ศรีทะ
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายสุธน กิมิพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายกรีพล ศิริบุญสุข
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายมงคล ชลกาญจน์
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายวรวุฒิ มกรเสน
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นางสาววิสาข์ สุขอิ่มเจริญ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นางณัฐธิดา ปานม่วง
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นางทักษิณา เมืองเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายปฏิพัทธ์ วัชรวงค์ทิพย์
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นางสาววิชชญาภาณ์ ศรีพรม
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ว่าที่ ร.ต. นันทพงษ์ พุทธสอน
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นางสาวชนม์นิภา ปัญญาทอง
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน