วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

สาขาวิชาที่เปิดเรียนเปิดสอน

การจัดการศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ มุ่งเน้นการจัดการศึกษา มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดสอนดังนี้

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี
สาขางานที่เปิดการจัดการเรียนการสอน รวม 6 สาขางาน ดังนี้
1.1 สาขางาน ยานยนต์
1.2 สาขางาน เครื่องมือกล
1.3 สาขางาน โครงสร้าง
1.4 สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
1.5 สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
1.6 สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี
สาขางานที่เปิดการจัดการเรียนการสอน รวม 2 สาขางาน ดังนี้
2.1) สาขางาน ไฟฟ้าควบคุม
2.2) สาขางาน การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ
สาขางานที่เปิดการจัดการเรียนการสอน รวม 1 สาขางาน ดังนี้
3.1) สาขางาน การจัดการทั่วไป

4. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เปิดสอนหลายสาขางาน

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลายสาขางาน ตั้งแต่ 30-450 ชั่วโมง เปิดสอนภาคเรียนละ 2 รุ่น (4 รุ่น/ปีการศึกษา) ใช้เวลาเรียนรุ่นละประมาณ 50 วันทำการ โดยเปิดสอน 4 ประเภทวิชา รวม 13 แผนกวิชา ดังนี้

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เปิดสอน 5 แผนกวิชา
1.1)  แผนกวิชาช่างยนต์
1.2)  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
1.3)  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1.4)  แผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
1.5)  แผนกวิชาช่างเขียนแบบก่อสร้าง
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   เปิดสอน 2 แผนกวิชา
2.1)  แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน)
2.2)  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. ประเภทวิชาศิลปกรรม เปิดสอน 2 แผนกวิชา
3.1)  แผนกวิชาศิลปประดิษฐ์ (งานจัดดอกไม้สด งานแกะสลักผักผลไม้)
3.2) แผนกวิชาโหราศาสตร์ (งานพยากรด้วยการอ่านเส้นลายมือ)
4. ประเภทวิชาคหกรรม   เปิดสอน 4 แผนกวิชา
4.1)  แผนกวิชาอาหาร-ขนม
4.2) แผนกวิชาช่างเสื้อสตรี
4.3) แผนกวิชาช่างเสื้อผ้าอุตสาหกรรม
4.4) แผนกวิชาช่างเสริมสวยและตัดผม