วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

วิชา งานเครื่องปรับอากาศ

วิชา งานเครื่องปรับอากาศ
จำนวน 150 ชั่วโมง ค่าสมัคร 3100 บาท
แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
เปิดสอน วันจันทร์ – ศุกร์ รอบเช้า และรอบค่ำ

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การปฐมพยาบาล ส่วนประกอบหลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศ การใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือวัดไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ งานท่อ การทำสุญญากาศ การชาร์จน้ำยา ประมาณราคาการติดตั้ง ซ่อม และล้างเครื่องปรับอากาศ และการประกอบอาชีพอิสระ

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน