วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

วิชา อาหาร/ขนมไทย

วิชา อาหาร/ขนมไทย
จำนวน 150 ชั่วโมง ค่าสมัคร 320 บาท
ครูผู้สอน นางวิสาข์ สุขอิ่มเจริญ
แผนกวิชา อาหาร-ขนม
เปิดสอน ระบบปกติ วันจันทร์ – ศุกร์ รอบเช้าและรอบค่ำ

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการประกอบอาหารไทย การเลือก เตรียม ใช้วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์เทคนิคการประกอบอาหารไทยการจัดตกแต่ง การเก็บรักษา การคิดคํานวณต้นทุน และกําหนดราคาจําหน่าย

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน