วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการนำนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนนักศึกษา สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 2566 ไปสู่การปฏิบัติ

นายกมล เรียงไธสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯ ร่วมประชุม “การประชุมชี้แจงแนวทางการนำนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนนักศึกษา สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 2566 ไปสู่การปฏิบัติ” โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี