วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ฝ่ายวิชาการ


นายสถาพร โฉมศิริ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายภูริชภูมิ สิงห์ด้วง
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาววิสาข์ สุขอิ่มเจริญ
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวนุชจิรา รัตนวิเชียร
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายปฏิพัทธ์ วัชรวงค์ทิพย์
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายสุธน กิมิพันธ์
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

แผนกวิชาต่างๆ


นายอำนวย เมืองเกลี้ยง
หัวหน้าสาขางานยานยนต์

นางสุทธภา เจริญสุข
หัวหน้าสาขางานเครื่องมือกล

นายมงคล ชลกาญจน์
หัวหน้าสาขางานโครงสร้าง

นายวรพล ลือเลิศสกุลชัย
หัวหน้าสาขางานไฟฟ้ากำลัง

นายศักราช พรหมปัญญา
หัวหน้าสาขางานอิเล็กทรอนิกส์

นางณัฐธิดา ปานม่วง
หัวหน้าสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวกุมาริกา เมนะคงคา
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวสุรีพร เจนพิทยา
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางพรทิพย์ ชลกาญจน์
หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการทั่วไป

นางสาวจุรีรัตน์ วิเศษศรี
หัวหน้าแผนกวิชาศิลปประดิษฐ์

นายวรวุฒิ มกรเสน
หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

นางกาญจนา  ปันจันทึก
หัวหน้าแผนกวิชาเสริมสวยและเทคโนโลยีความงาม

นายทิชชา วิริยะธรรม
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ


นางสาวนุชจิรา รัตนวิเชียร
ผู้ช่วยหัวหน้า งานวัดผลและประเมินผล

นางอภิชญา จูมเกตุ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ งานวิทยบริการและห้องสมุด