วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ฝ่ายวิชาการ


จ่าสิบตรีธีรพงศ์ หอมชื่น
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายภูริชภูมิ สิงห์ด้วง
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาววิสาข์ สุขอิ่มเจริญ
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวนุชจิรา รัตนวิเชียร
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายปฏิพัทธ์ วัชรวงค์ทิพย์
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายศักราช พรหมปัญญา
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

แผนกวิชาต่างๆ


นายอำนวย เมืองเกลี้ยง
หัวหน้าสาขางานยานยนต์

นายกรีพล ศิริบุญสุข
หัวหน้าสาขางานเครื่องมือกล

นายมงคล ชลกาญจน์
หัวหน้าสาขางานโครงสร้าง

นายวรพล ลือเลิศสกุลชัย
หัวหน้าสาขางานไฟฟ้ากำลัง

นายศักราช พรหมปัญญา
หัวหน้าสาขางานอิเล็กทรอนิกส์

นางณัฐธิดา ปานม่วง
หัวหน้าสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางกาญจนา ปันจันทึก
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม

นางสาวสุรีพร เจนพิทยา
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวจุรีรัตน์ วิเศษศรี
หัวหน้าแผนกวิชาศิลปประดิษฐ์

นางสาวเทพรัตน์ วิชัยดิษฐ์
หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

นางสาววราภรณ์ คงเพชร
หัวหน้าแผนกวิชาดนตรี
นายดนุพล ปามุทา
หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจสถานพยาบาล

นางสาวกุมาริกา เมนะคงคา
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ


นางสาวนุชจิรา รัตนวิเชียร
ผู้ช่วยหัวหน้า งานวัดผลและประเมินผล

นางอภิชญา จูมเกตุ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ งานวิทยบริการและห้องสมุด