วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

วิชา งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

วิชา งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
จำนวน 75 ชั่วโมง
ครูผู้สอน นายศักดิ์ ศศิกุลกมล
แผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
เปิดสอน ระบบปกติ วันจันทร์ – ศุกร์ รอบเช้า

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น หลักการทำงานของโซล่าเซลล์ โครงสร้างและส่วนประกอบ การออกแบบ ติดตั้ง การตรวจสอบ บำรุงรักษา การประมาณราคาค่าติดตั้ง

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน