วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร


นายสถาพร โฉมศิริ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวจุรีรัตน์ วิเศษศรี
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวอังศุชวาลย์ งามขำ
เจ้าหน้าที่งานเอกสารการพิมพ์

นางสาวปรารถนา เอกอำพันธ์
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป


งานบุคลากร

นายดนุพล ปามุทา
หัวหน้างานบุคลากร

นายภูริชภูมิ สิงห์ด้วง
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

นางสาวกุมาริกา เมนะคงคา
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

นางสาววันเพ็ญ มีสว่าง
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

งานการเงิน

นางสาวขนิษฐา เรืองเดช
หัวหน้างานการเงิน

นางวาสนา ภักดีรัตนมิตร
ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงินงานการบัญชี

นางชวนชม รุ่งเรือง
หัวหน้างานการบัญชี


งานพัสดุ

นายวรวุฒิ มกรเสน
หัวหน้างานพัสดุ

นายกรีพล ศิริบุญสุข
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นางรุ่งนภา สุบินนิมิตร
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นายกัลญศักภิ์ นรินยา
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ (สาขาบางพลี)

นางวาสนา พิศวง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวพรนิภา จอมเกาะ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายกิตติกร ธีระปัญญาพงศ์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ พนักงานขับรถ

นายไพทูล กันทรัพย์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ พนักงานขับรถ

นายปัญญา อาดัม
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ พนักงานขับรถ

นายชัชวาลย์ อยู่เย็น
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ พนักงานขับรถ

งานอาคารสถานที่

นายมงคล ชลกาญจน์
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายทิชชา วิริยะธรรม
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายสุธน กิมิพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายวรวุฒิ มกรเสน
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายกัลญศักภิ์ นรินยา
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ สาขาบางพลี

นางสาวอังศุชวาลย์ งามขำ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายทองใบ ขุนทอง
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายขิน แบ่งเพชร
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ นักการภารโรง

นายภาคภูมิ จุปะมัดถา
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ นักการภารโรง

นางอนุ ริมแจ้ง
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ นักการภารโรง

นางกาญจนา อำนวยพรพิทักษ์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ นักการภารโรง

นางลำพึง กันทรัพย์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ (สาขาบางพลี)

งานทะเบียน

นางสาววราภรณ์ คงเพชร
หัวหน้างานทะเบียน

นายวรพล ลือเลิศสกุลชัย
ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน


นางสาวพรนิภา จอมเกาะ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน


งานประชาสัมพันธ์

นางสาวกนกพร น้อยทรง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางพรทิพย์ ชลกาญจน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายสุธน กิมิพันธ์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นางสาวอังศุชวาลย์ งามขำ
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์