วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
กิจกรรมของวิทยาลัย

ภาพกิจกรรม โครงการขับเคลื่อนคลังปัญญาอาชีวศึกษา(Intelligent Center of Excellence in sector) ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) สาขาเทคโนโลยีความงาม

คุณวิบูลย์ สมบูรณ์ศักดิกุล ประธานอนุกรรมการศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) สาขาเทคโนโลยีความงาม เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการขับเคลื่อนคลังปัญญาอาชีวศึกษา(Intelligent Center of Excellence in sector) ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM)สาขาเทคโนโลยีความงาม” โดยมี Danny Mercury Babylisspro Malaysia Ambassador เป็นวิทยากร วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารนนทรี วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ