วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ข้อมูลอาคารสถานที่

ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ (ปากน้ำ) ตั้งอยู่เลขที่ 274 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เว็บไซต์ http://www.spkpoly.ac.th

ขนาดพื้นที่ มีพื้นที่รวม 4 ไร่ 46 ตารางวา มีอาคารเรียนและปฏิบัติการ รวม 5 หลัง แบ่งเป็น ห้องเรียนแผนกวิชาต่าง ๆ, โรงฝึกฝีมือ, ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Access), ศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุด), ศูนย์คอมพิวเตอร์, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ห้องปฏิบัติการทางภาษา, ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา, ห้องประชุมราชพฤกษ์, ลานประชุมเอนกประสงค์ และ ห้องปฏิบัติงานสำนักงานฝ่ายต่าง ๆ

          สิ่งก่อสร้างอื่น ได้แก่ อาคารป้อมยาม, ห้องพักเวรคนงานภารโรงและยาม 9 หน่วย, ห้องน้ำ-ห้องส้วมนักเรียนนักศึกษา 9 หน่วย, หอพระ, ศาลพระภูมิ, พระวิษณุกรรม, มุมพักผ่อนและสันทนาการ และ ลานกีฬาเอนกประสงค์ 

รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง

(1) อาคาร 1 (อาคารสุพรรณิการ์) 3,450 ตร.ม.                         

(2) อาคาร 2 (อาคารราชาวดี) 2,200 ตร.ม.                                

(3) อาคาร 3 (อาคารรสสุคนธ์) 1,920 ตร.ม.                            

(4) อาคาร 4 (อาคารนนทรี/อาคาร 60 ปี อาชีวศึกษา) 3450 ตร.ม.

(5) อาคาร 5 (อาคารราชพฤกษ์) 

ที่ตั้ง   วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี ตั้งอยู่ที่เคหะชุมชนเมืองใหม่บางพลี ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 23  ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  

ผังบริเวณวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ  (สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี)

ขนาดพื้นที่ มีพื้นรวมที่ 2 ไร่ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2529 การเคหะแห่งชาติได้ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น 1 หลัง พร้อมที่ดิน มอบให้กรมอาชีวศึกษา เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน  ปัจจุบันสาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี มีอาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น 1 หลัง, อาคารโรงฝึกงานวิชาช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 1 ชั้น 1 หลัง, อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ 1 หลัง, บ้านพักคนงานและพนักงานขับรถยนต์ 4 หน่วย 1 หลัง, และห้องน้ำ-ห้องส้วม 2 หน่วย 1 หลัง