วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

เอกสารดาวน์โหลด

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบุคลากร

งานพัสดุ

ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานประกันคุณภาพ

งานวางแผนและงบประมาณ