วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

สาขาวิชา/แผนวิชาปวช.2ปวช.3ปวส.2
ช่างยนต์2025
ช่างกลโรงงาน114
ช่างเชื่อมโลหะ696
ช่างไฟฟ้ากำลัง25239
ช่างอิเล็กทรอนิกส์1917
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1521
การดูและเด็กและผู้สูงอายุ6
รวม969921
จำนวนนักเรียน นักศึกษา (ปวช. และปวส.) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 216 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)