วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการนำนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนนักศึกษา สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 2566 ไปสู่การปฏิบัติ

นายกมล เรียงไธสง ผู้

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการประชุมต้อนรับ Dr.Young-Saing Kim, นักวิจัยอาวุโส จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

นายกมล เรียงไธสง ผู้

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา และโครงงานฯ ภายใต้โครงการนิทรรศการทางวิชาการระดับเทศบาลนครสมุทรปราการ

26 มกราคม 2566 นายกม

Read More