ขอเชิญชวนนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 147 ร่วมงาน ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564

วิทยาลัยสารพัดช่างสม

Read more