วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา และโครงงานฯ ภายใต้โครงการนิทรรศการทางวิชาการระดับเทศบาลนครสมุทรปราการ

26 มกราคม 2566 นายกมล เรียงไธสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ มอบหมายให้ คณะครูจำนวน 11 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา และโครงงานฯ ภายใต้โครงการนิทรรศการทางวิชาการระดับเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเทศบาล1(เยี่ยมเกษสุวรรณ) จังหวัดสมุทรปราการ