วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ประกาศวิทยาลัย

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ปวช. ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ปวช. ประจำปีการศึกษา 2566