วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศวิทยาลัย

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564

โดยจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน Blended Learning ในหลักสูตร ปวช. ปวส. และวิชาชีพระยะสั้น

On-air , On – Hand , On – Demand , Online

ที่ครูที่ปรึกษา/ครูประจำวิชาในแต่ละห้องเรียนกำหนดตามตารางเรียน โดยนักเรียนไม่ต้องมาวิทยาลัยฯ และหากวิทยาลัยฯ สามารถเปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On-Site) การจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยฯ ภายใต้ข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข

โดยผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid + และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด วิทยาลัยฯ จะแจ้งให้นักเรียน ผู้ปกครอง ทราบอีกครั้ง

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมจัดการเรียนการสอน บนพื้นฐานความปลอดภัยเป็นสำคัญ

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-395-3935 ต่อ 110 งานประชาสัมพันธ์
หรือ Facebook Fanpage : วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ