วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รอบที่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 และรอบที่ 2 วันที่ 26 มิถุนายน 2564