กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ดังนี้

1.หลักสูตร ปวช. และปวส. (ทุกระดับชั้น และสาขางาน) เปิดเรียนวันที่ 14 มิถุนายน 2564
2.หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 147 เปิดเรียนวันที่ 28 มิถุนายน 2564