วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษาใหม่

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษาใหม่ www.cpg.ssru.ac.th
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
-แขนงการเมืองการปกครอง
-แขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ
-แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
-แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ
ภาครัฐ
-แขนงวิชาบริหารภาครัฐและเอกชน
ระดับปริญญาโท
-หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
-หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับปริญญาเอก
-หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ติดต่อสอบถามได้ที่ 021601571-73
อีเมล์ [email protected]