วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ประกาศวิทยาลัย

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้ดำเนินการประกาศขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเปิดเผยให้เกิดความเหมาะสมมีความโปร่งใส ยุติธรรม และประหยัด