วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ประกาศวิทยาลัย

เปิดเรียนตามปกติ วันที่ 1 ก.พ. 64 พร้อมด้วยมาตรการการป้องกัน COVID-19

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดเรียนตามปกติ วันที่ 1 ก.พ. 64 พร้อมด้วยมาตรการการป้องกัน COVID-19 ที่เข้มงวด

  1. มีการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าวิทยาลัย
  2. สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่ในวิทยาลัย
  3. มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และแอลกอฮอลล์อย่างเพียงพอ
  4. จัดให้มีการเว้นระยะห่าง
  5. ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อยๆ
  6. ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน

ใส่ความเห็น