วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 147 ร่วมงาน ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ขอเชิญชวนนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 147 ร่วมงาน ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 รอบเช้า เวลา 09.00 – 10.30น. และรอบค่ำ เวลา 17.00 – 18.30น. (เวลาที่ใช้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)