วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
กิจกรรมของวิทยาลัย

กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดตรวจ ATK สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดตรวจ ATK สำหรับครูที่ปรึกษา นักเรียน ปวช.และปวส. ทุกแผนกวิชา และครูผู้สอนหลักสูตรระยะสั้นทุกหลักสูตร โดยนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สมุทรปราการ ในวันที่ 7 ธ.ค. 2564 เวลา 09.00-10.00 น.