วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
กิจกรรมของวิทยาลัยข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินงานต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

23 ธันวาคม 2564 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายสถาพร โฉมศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และงานกิจกรรรมนักเรียนนักศึกษา และ ครูที่ปรึกษาฯ ดำเนินงานต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และคณะ ได้แก่ นายศิริ สมใจเจริญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในการประเมินฯ นายอเนก แสงสีเขียว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ และ นางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 อาคารรสสุคนธ์