วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2564

24 ธันวาคม 2564 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมผู้บริหาร ครูที่ปรึกษาฯ และองค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ อาคาร 9 ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ