ภาพกิจกรรม โครงการขับเคลื่อนคลังปัญญาอาชีวศึกษา(Intelligent Center of Excellence in sector) ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) สาขาเทคโนโลยีความงาม

คุณวิบูลย์ สมบูรณ์ศั

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น ด้านเทคโนโลยีความงาม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ

ครั้งที่ 31 วิทยาลัย

Read more

ภาพกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น ด้านเทคโนโลยีความงาม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 31

ดร.นิติ นาชิต ที่ปรึ

Read more