วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

กิจกรรมของวิทยาลัย

กิจกรรมของวิทยาลัย

ภาพกิจกรรมวันนวมินทรมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2566

นางฐิรนันท์ มณีรัตน์

Read More
กิจกรรมของวิทยาลัย

ภาพกิจกรรม โครงการขับเคลื่อนคลังปัญญาอาชีวศึกษา(Intelligent Center of Excellence in sector) ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) สาขาเทคโนโลยีความงาม

คุณวิบูลย์ สมบูรณ์ศั

Read More
กิจกรรมของวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น ด้านเทคโนโลยีความงาม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ

ครั้งที่ 31 วิทยาลัย

Read More
กิจกรรมของวิทยาลัย

ภาพกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น ด้านเทคโนโลยีความงาม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 31

ดร.นิติ นาชิต ที่ปรึ

Read More