วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
กิจกรรมของวิทยาลัยข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาคตะวันออกและกทม.

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาเสริมสวยฯ และแผนกอาหาร-ขนม ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาคตะวันออกและกทม. และได้รับรางวัลดังนี้


รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคตะวันออกและกทม.
แผนกวิชาเสริมสวยและเทคโนโลยีความงาม ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว
ผู้แข่งขัน นายทายาท จ่างูเหลือม
ครูผู้ควบคุม ครูวิชชญาภาณ์ ศรีพรม


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคตะวันออกและกทม.
แผนกวิชาเสริมสวยและเทคโนโลยีความงาม ทักษะการตัดผมบ๊อบเททุยสไตล์แฟชั่นผมหญิง
ผู้แข่งขัน นายเสฎฐวุฒิ ใจกุม
ครูผู้ควบคุม ครูกาญจนา ปันจันทึก


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคตะวันออกและกทม.
แผนกวิชาเสริมสวยและเทคโนโลยีความงาม ทักษะการตัดผมภาพบุรุษทรง( รองทรงสูงมาตรฐาน)
ผู้แข่งขัน นางสาวกริชสุดา มานะโอสถ
ครูผู้ควบคุม ครูระพีพัฒน์ ศรีทะ


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคตะวันออกและกทม.
แผนกวิชาอาหาร-ขนม ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว
ผู้แข่งขัน น.ส.ฉวีวรรณ เปล่งปรีดา และนายกรุณ จิระวงค์อร่าม
ครูผู้ควบคุม ครูวิสาข์ สุขอิ่มเจริญ