การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ดำเนินการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ดังนี้

– ปวช.2 ,3 (ทวิภาคี) 1,100 บาท
– ปวส.2 (ทวิภาคี) ไฟฟ้าควบคุม 3,100 บาท
– ปวส.2 (ภาคสมทบ) เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ (ผู้จบ ปวช.) 4,400 บาท
– ปวส.2 (ภาคสมทบ) เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ (ผู้จบ ม.6 หรือ ปวช. ต่างสาขา) 6,200 บาท

สามารถชำระเงินที่ธนาคาร กรุงไทย ทุกสาขา หรือ Internet Banking ได้ทุกธนาคาร

เลขที่บัญชีสำหรับชำระเงิน 215-6-07257-4
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

เมื่อชำระเงินลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการส่งหลักฐาน ยืนยันการลงทะเบียนเรียน ตามลิ้งนี้ shorturl.at/jlyP4

หมายเหตุ หากมีปัญหาในการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน สามารถติดต่อได้ที่งานทะเบียนของวิทยาลัยฯ โทร.02-395-3935 ต่อ 330