วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
กิจกรรมของวิทยาลัย

ภาพกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น ด้านเทคโนโลยีความงาม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 31

ดร.นิติ นาชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น ด้านเทคโนโลยีความงาม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 31 โดยมี นายกมล เรียงไธสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง