กำหนดการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

งานวัดผลและประเมินผล ได้กำหนดให้มีการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ทุกสาขางาน