วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ประกาศวิทยาลัย

ประกาศ วิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565