วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ประกาศวิทยาลัย

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ งานวัดผลและประเมินผล ได้กำหนดให้มีการสอบปลายภาคระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563

ใส่ความเห็น