วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
กิจกรรมของวิทยาลัยข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

22 ธันวาคม 2564 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ มอบหมายให้ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ โดยวิทยาลัยฯเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน ภายใต้การดูแล นางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา