กำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการลงทะเบียนเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2, 3 และ ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่างอาคาร 3 และห้องเรียนในแต่ละสาขางาน