วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ประกาศวิทยาลัย

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง การเลื่อนกำหนดเปิดเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ 147 และการเปิดเรียนแบบ ON-SITE ในหลักสูตร ปวช. และ ปวส.

ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เรื่อง การเลื่อนกำหนดเปิดเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ 147 และการเปิดเรียนแบบ ON-SITE ในหลักสูตร ปวช. และ ปวส. จนกว่าจะมีประกาศฯ เปลี่ยนแปลง