วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
กิจกรรมของวิทยาลัย

ภาพการจัดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ งานโครงการพิเศษฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ระหว่างวันที่ 13, 26 และ 27 กันยายน 2563 ณ ซอยเรวัต จังหวัดสมุทรปราการ

ใส่ความเห็น