วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
กิจกรรมของวิทยาลัย

ภาพการจัดกิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยฯ และวันไหว้ครู

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยฯ และวันไหว้ครู