กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ งานวัดผลและประเมินผล ได้กำหนดให้มีการสอบปลายภาคระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*